Hizmetlerimiz

Uluslar arası ve yurt içi kara, deniz. hava ve demir yolu ile ilgili nakliye hizmetleri vermek. Normal kuru yüklerden ağır tonajlı yüklere, tekstil ürünlerinden gıda ürünlerine dondurulmuş ürünlerden diğer hassas ürünlere kadar bütün yüklerin kapıdan kapıya nakliye organizasyonlarını yapmak.

Nakliye Hizmetleri

İhracat Hizmetleri

 • İhraç konusu eşyalara ait vesaikleri tamamlamak, vesaik üzerindeki bilgileri kontrol etmek, eksik bilgi ve belgeleri tamamlamak.

 • G.T.İ.P tespiti yapmak

 • Mevzuat yönünden alınması gereken belgeler varsa bunları almak (sağlık sertifikası, kontrol belgesi, borsa tescil belgesi vb..)

 • A T R, EURO-1 ve Menşe Şahadetnamesi 'ni hazırlamak, ilgili oda ve Gümrük idarelerinden onaylatmak.

 • Hariçte işleme veya geçici ihracat konusu mallarda Ayniyat tespiti yapmak ve Ekspertiz Raporu almak.

 • Gerekli vesaikler tamamlandıktan sonra bilgisayar ortamında beyannamelerin tescil ve intac'ını yapmak.

 • Eşyaların yurtdışı edilecek nakil vasıtasına yüklenmesine nezaret etmek ve mühürletmek.

İthalat Hizmetleri

 • Proforma aşamasından hesap kapatma aşamasına kadar müşterinin yanında olmak ve bilgilendirmek.

 • İthal konusu eşyalarla ilgili yaklaşık maliyet hesaplamaları yaparak müşteriye bilgi vermek.

 • Mevzuat yönünden alınması gereken izinler varsa bunları önceden tespit etmek ve gerekli izinleri almak.

 • Bilgisayar ortamında beyannamelerin tescil ve kapanışlarını yapmak.

 • İthalat aşamasında TSE .Tarım İl Müdürlüğü Zirai Karantina veya diğer kurumlara gerekli hallerde müracaat yapmak ve belgeleri tanzim ettirmek.

 • İşlemler devam ederken gerek Saymanlık'a yatacak vergiler , gerekse diğer kurum ve kuruluşlara ödenecek ücretleri müşteriye detaylı olarak bildirmek.

 • Vergileri yatırmak eşyaların gümrüklü sahadan alınıp müşteriye teslimini sağlamak.


Antrepo Hizmetleri

Gerek işletmeler bünyesinde özel antrepolar gerekse genel antrepolar açmak için Gümrük İdarelerine müracaatta bulunmak, izinleri almak ve açtırmak. İthalat eşyalarının yanısıra gerekli hallerde ihracat eşyalarının da buralarda muhafaza edilmesi için beyannamelerin tescil ve intac işlerini yapmak. Müşterinin talebi doğrultusunda antrepolarda elleçleme işlemleri için izin almak ve bu işlemleri yaptırmak.

 • Firmaların serbest bölgelerde faaliyet gösterebilmeleri için Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'nden Faaliyet Ruhsatı almak.

 • Bölge içerisinde gerek işletici kuruluştan gerekse diğer özel kuruluşlardan depo veya saha kiralamak.

 • Serbest bölgelere girecek , çıkacak veya bölge içi satışlarla ilgili talep formlarını tanzim etmek, ve bu formları bölge müdürlüklerinden ve işletici kuruluşlardan onaylatmak.

 • Koridor yolu marifetiyle bölgeye girecek ya da çıkacak eşyalar için koridor hizmetleri organizasyonlarını yapmak.

 • Bölge içerisinde yapılacak elleçleme ve diğer hizmetlerle ilgili izinler almak ve yaptırmak.

 • Serbest bölgelere girecek veya çıkacak olan bütün eşyaların Gümrük Beyannamelerini tanzim etmek ve sonuçlandırmaktır.

Serbest Bölge Hizmetleri

İzinlerle İlgili Hizmetler

 • Firmaların serbest bölgelerde faaliyet gösterebilmeleri için Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'nden Faaliyet Ruhsatı almak.

 • Bölge içerisinde gerek işletici kuruluştan gerekse diğer özel kuruluşlardan depo veya saha kiralamak.

 • Serbest bölgelere girecek , çıkacak veya bölge içi satışlarla ilgili talep formlarını tanzim etmek, ve bu formları bölge müdürlüklerinden ve işletici kuruluşlardan onaylatmak.

 • Koridor yolu marifetiyle bölgeye girecek ya da çıkacak eşyalar için koridor hizmetleri organizasyonlarını yapmak.

 • Bölge içerisinde yapılacak elleçleme ve diğer hizmetlerle ilgili izinler almak ve yaptırmak.

 • Serbest bölgelere girecek veya çıkacak olan bütün eşyaların Gümrük Beyannamelerini tanzim etmek ve sonuçlandırmaktır.